സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

പാവങ്ങളുടെ പക്ഷംചേരല്‍ : ഒരു മൗലികവീക്ഷണം

പാവങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചും ഭക്ഷിച്ചും... - AP

19/11/2017 16:21

പാവങ്ങള്‍ക്കായുളള പ്രഥമ ആഗോളദിനത്തില്‍  പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് നല്കിയ സന്ദേശത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചിന്താമലരുകള്‍... 

ശബ്ദരേഖ.  അവതരിപ്പിച്ചത്  ഫാദര്‍ നൗജിന്‍ വിതയത്തില്‍, ഫാദര്‍ സേവി പടിക്കപ്പറമ്പില്‍, ഫാദര്‍ ജൂബി ജോയ്     


(William Nellikkal)

19/11/2017 16:21