സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

APP:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പ്രധാനവാര്‍ത്ത

പ്രധാനവാര്‍ത്ത

മദ്ധ്യാഫ്രിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റ്, ക്യാതറീന്‍ സാമ്പാ പാന്‍സാ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിനെ വരവേറ്റു.

ഐക്യം അന്തസ്സ് അദ്ധ്വാനം! ആദര്‍ശത്രയം മൂല്യങ്ങളുടെ സങ്കരമെന്ന് പാപ്പായുടെ വീക്ഷണം

വത്തിക്കാന്‍

ലോകവാര്‍ത്ത

ഏഷ്യ