സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പ്രധാനവാര്‍ത്ത

പ്രധാനവാര്‍ത്ത

വത്തിക്കാന്‍

പാപ്പാ നയിച്ച ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കണഞ്ഞ വിശ്വാസികള്‍ മഴയത്ത് കുടചൂടി നില്ക്കുന്നു, വത്തിക്കാനില്‍ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ ബസിലിക്കയുടെ ചത്വരം, 18/02/18

പാപ്പായുടെ ത്രികാലപ്രാര്‍ത്ഥനാ സന്ദേശം- നോമ്പ് വിലാപ വേളയല്ല

ലോകവാര്‍ത്ത

ഏഷ്യ