ഹോം പേജ്.വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ
വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ   
more languages  


Thursday 25 December 2014

Christmas Messagge and "Urbi et Orbi" Blessing
at 12.00From the Central Loggia of St. Peter's Basilica, the Holy Father's Christmas Messagge and "Urbi and Orbi" Blessing

Live broadcast from 11.50 a.m.

- in Portuguese for Africa on kHz 21.560 SW, for the Rome area on MHz 93,3 FM, on DAB+RVaticana Europe Channel and via Internet on Channel 1

-in French for Africa on kHz 21.570 SW, for the Rome area on MHz 103,8 FM, on DAB+RVaticana World Channel and via Internet on Channel 2

International Sound for Europe and the Middle East on kHz 9.645 SW, kHz 11.740 SW, on kHz 15.595 SW and via Internet on Channel 3

-in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English for Africa on kHz 21.550 SW and via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


Upcoming Events

- Thursday, 25/12/2014
- Friday, 26/12/2014
- Sunday, 28/12/2014
- Wednesday, 31/12/2014
- Thursday, 01/01/2015
- Sunday, 04/01/2015


ഞങ്ങളെപ്പററി. പരിപാടികളുടെ സമയവിവരം. ഞങ്ങള്‍ക്കെഴുതുക. നി൪മ്മാണ വിഭാഗം. കണ്ണികള്‍. മററ് ഭാഷകള്‍. ഹോം പേജ്. വത്തിക്കാ൯. മാ൪പാപ്പാ നയിക്കുന്ന തിരുക്ക൪മ്മങ്ങള്‍.
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്താല്‍ സംരക്ഷിതമാണ് ©. വെബ് മാസ്റ്റര്‍‍ / പരിപാടികളുടെ സമ്പാദകര്‍ / നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ / പരസ്യം