ഹോം പേജ്.വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ
വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ   
more languages  


Saturday 29 November 2014

Apostolic Journey of Pope Francis to Turkey: Istanbul, Arrival
at 09.30 amIstanbul, Arrival at Ataturk International Airport

Live broadcast from 09.30 a.m.

- International Sound via Internet on Channel 8
Istanbul: Visit to the Sultan Ahmet Mosque and visit to Saint Sofia Museum
at 10.15 amIstanbul, Pope Francis visits the Sultan Ahmet Mosque and the Saint Sofia Museum

Live broadcast from 10.15 a.m.

- Internationl Sound via Internet on Channel 8
Istanbul: Holy Mass
at 03.00 pmIstanbul, Cathedral of Holy Spirit, Holy Mass presided over by Pope Francis

Live broadcast from 02.45 p.m.

- in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French for the Middle East on kHz 17.540 SW and via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English for the Middle East on kHz 17.560 SW, for the Rome area on DAB+RVaticana Europe Channel and via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in SpanishIstanbul: Ecumenical Prayer - Private Meeting with H.H. Bartholomew I
at 05.15 pmIstanbul,Ecumenical Prayer in the Patriarchal Church of St. George and private meeting with H.H. Bartholomew I at the Patriarchal Palace

Live broadcast from 05.00.p.m.

- in Portuguese via Internet on Channel 4

-in Italian for Italy on DAB+RVaticana Italia Channel, for the Rome area on kHz 585 MW, MHz 105,0 FM and via Internet on Channel 5

-in Spanish via Internet on Channel 6

-in French via Internet on Channel 7

-International Sound via Internet on Channel 8

-in English via Internet on Channel 9

-in German via Internet on Channel 10


SATELLITES

AOR-A2: Commentary in Portuguese
AOR-A3: Commentary in Spanish

Upcoming Events

- Saturday, 29/11/2014
- Sunday, 30/11/2014


ഞങ്ങളെപ്പററി. പരിപാടികളുടെ സമയവിവരം. ഞങ്ങള്‍ക്കെഴുതുക. നി൪മ്മാണ വിഭാഗം. കണ്ണികള്‍. മററ് ഭാഷകള്‍. ഹോം പേജ്. വത്തിക്കാ൯. മാ൪പാപ്പാ നയിക്കുന്ന തിരുക്ക൪മ്മങ്ങള്‍.
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്താല്‍ സംരക്ഷിതമാണ് ©. വെബ് മാസ്റ്റര്‍‍ / പരിപാടികളുടെ സമ്പാദകര്‍ / നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ / പരസ്യം