സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:
വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ഹോം പേജ്. / പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് / പ്രബോധനങ്ങള്‍

'നമ്മുടെ ദുര്‍ബലതകളുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന കര്‍ത്താവ്': പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍


2017 ഫെബ്രുവരി 14-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

നമ്മുടെ ദുര്‍ബലതകളുടെ ഭാരം കര്‍ത്താവ് വഹിക്കുന്നുവെന്നും ക്ഷമയോടുകൂടെ നമ്മെ നമ്മുടെ പാദങ്ങളില്‍ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചുനിര്‍ത്തി, പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കു നല്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT   È bello sapere che il Signore si fa carico delle nostre fragilità, ci rimette in piedi con pazienza e ci dà la forza di ricominciare.

ES  Es bello saber que el Señor se hace cargo de nuestras debilidades, nos pone en pie con paciencia y nos da la fuerza para recomenzar.

PT   É bom saber que o Senhor cuida das nossas fragilidades, nos coloca de pé com paciência e nos dá a força para recomeçar.

EN   It is good to know the Lord takes on the burden of our fragilities and patiently gets us back on our feet with the strength to start over.

FR   C’est beau de savoir que le Seigneur prend soin de nos faiblesses, nous relève avec patience et nous donne la force de recommencer.

DE   Es ist schön zu wissen, dass der Herr unsere Schwäche auf sich nimmt, uns wieder aufrichtet und uns die Kraft gibt, wieder neu anzufangen.

LN   Pulchrum est scire Dominum nostras fragilitates in se assumere, nos patienter sublevare nobisque vim praebere ut iterum incipiamus.

AR   ما أجمل أن نعرف أن الرب يأخذ على عاتقه ضعفنا وينهضنا مجدّدًا بصبر ويمنحنا القوّة لنبدأ من جديد.