ഹോം പേജ്.വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ
വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ   
more languages  

Africa Programmes
(W = Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun)UTC BROADCAST MW 75 m 49 m 41 m 31 m 25m 22m 19m 16m 13m
03.00

ENGLISH

7360 9660-O
03.30

KISWAHILI
(1,2,3,4,5,6)

7360 9660-O
03.30

KISWAHILI
(7)

7360 9660-O
03.45

SOMALI
(7)

9660-O 11625
04.00

AMHARIC, TIGRIGNA

11625-O 13765-NO
04.30

FRENCH

11625-P 13765
05.00

ENGLISH

11625-P 13765
05.30

PORTUGUESE
(103.8)

11625-QR 13765 15570-OP
06.00

FRENCH
(103.8)

13765-QR 15570-PQ
06.30

ENGLISH
(103.8)

13765-QR 15570-PQ
08.30

GE'EZ LITURGY
(7 - 103.8)

15595-N 17590-NO
10.00

ANGELUS
(7 - 93.3-105)

585 21560-PQ+QR
12.00

ITALIAN
(93.3-105)

585 21560-PQ
16.00

KISWAHILI
(1,2,3,4,5,7 - 103.8)

13765 15570-O
16.00

KISWAHILI
(6 - 103.8)

13765 15570-O
16.15

SOMALI
(6 - 103.8)

13765 15570-O
16.30

AMHARIC, TIGRIGNA
(103.8)

13765 15570-O
17.00

FRENCH
(103.8)

13765-O 15570-OP
17.30

ENGLISH
(103.8)

11625-O 13765-OP 15570-P
18.00

PORTUGUESE
(103.8)

11625-QR 13765-P 15570-R
18.40

ROSARY
(93.3-103.8-105)

585 13765-QR 15570-PQ
19.02

SPANISH
(6 - 103.8)

13765-QR 15570-PQ
20.00

ENGLISH
(103.8)

13765-PQ 15570-QR
20.30

FRENCH
(103.8)

13765-PQ 15570-QR

Schedule OC created on 28 Mar 2014

Target areas coverde by directional antennas
Target areas covered by directional antennas.

Explanation of Symbol

W
= Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun
Daily broadcasts unless indicated.

Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of the antennas.
Omnidirectional service qhen capital letters are omitted.

MW 1260 can  be turned in Rome and surroundings.
Frequencies with asterisk (*) are broadcast in digital modulation (DRM).


ഞങ്ങളെപ്പററി. പരിപാടികളുടെ സമയവിവരം. ഞങ്ങള്‍ക്കെഴുതുക. നി൪മ്മാണ വിഭാഗം. കണ്ണികള്‍. മററ് ഭാഷകള്‍. ഹോം പേജ്. വത്തിക്കാ൯. മാ൪പാപ്പാ നയിക്കുന്ന തിരുക്ക൪മ്മങ്ങള്‍.
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്താല്‍ സംരക്ഷിതമാണ് ©. വെബ് മാസ്റ്റര്‍‍ / പരിപാടികളുടെ സമ്പാദകര്‍ / നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ / പരസ്യം