സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

തപസ്സുകാലം

വചനം ഒരു ദാനം; വ്യക്തികളും ഒരു ദാനം. പാപ്പായുടെ നോമ്പുകാലസന്ദേശം

പൊതുദര്‍ശനപരിപാടിയില്‍ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുംബിക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

'വചനം ഒരു ദാനം; മറ്റു വ്യക്തികളും ഒരു ദാനം'. പാപ്പായുടെ നോമ്പുകാല സന്ദേശം

07/02/2017 17:04

വചനം ഒരു ദാനം; മറ്റു വ്യക്തികളും ഒരു ദാനം.  ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുടെ നോമ്പുകാല സന്ദേശം.

 

The Fruitless Fig Luke 13, 1-9

ഗലീലിയായിലെ ദുരന്തങ്ങളും ഫലംതരാത്ത അത്തിവൃക്ഷവും...

ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്‍റെ ഫലപ്രാപ്തി

27/02/2016 13:18

കാരുണികന്‍ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ പത്രാധിപര്‍ ഫാദര്‍ ജേക്കബ് നാലുപറയുടെ സുവിശേഷചിന്തകള്‍

To be the light that shines for the other

പൊതുഭവനമായ ഭൂമിയില്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ക്കായ് തെളിയാം പ്രകാശിക്കാം...

അപരന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അറിയുക : തായിലന്‍ഡിലെ തപസ്സുകാലസന്ദേശം

18/02/2016 00:23

അടിസ്ഥാന ആവശ്യ വസ്തുക്കള്‍പോലും ഇല്ലാതെ ധാരാളംപേര്‍ വിഷിമിക്കുമ്പോള്‍ ഉപോഭോഗത്തിന്‍റെയും ധൂര്‍ത്തിന്‍റെയും സംസ്ക്കാരം ഉപേക്ഷിക്കണം...