സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

തപസ്സുകാലം

Padre Raniero Cantalamessa - reda:it1

ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ

"വിനയമെന്ന ക്രിസ്തീയമൂല്യം": ഫാ. കാന്തെലമേസ്സയുടെ ധ്യാനപ്രഭാഷണം

10/03/2018 09:16

ക്രിസ്തീയവിനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായി, ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സയുടെ നോമ്പുകാലത്തിലെ മൂന്നാംപ്രഭാഷണം.