സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സുവിശേഷം

Crib of the Parish of Vatican : St. Anna's

വിശദ്ധ അന്നയുടെ നാമത്തിലുള്ള വത്തിക്കാനിലെ ഇടവകപ്പള്ളിയില്‍നിന്നും - ഒരു തിരുക്കുടുംബദൃശ്യം.

കുടുംബം ഒരാത്മീയ പരിസരം : തിരുക്കുടുംബത്തിന്‍റെ തിരുനാള്‍

29/12/2017 18:39

 വിശുദ്ധ ലൂക്കാ 2, 22–40