സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങള്‍

DOCAT ​LXXIII​: “സഭയും രാഷ്ട്രവും''

29/06/2018 14:26

ഡുക്യാറ്റിന്‍റെ എട്ടാമധ്യായത്തില്‍ നിന്ന്, 224 മുതല്‍ 228 വരെയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പഠനപരമ്പരയുടെ 73-ാംഭാഗം.

 

DOCAT ​LXXII​: “സഭയും ജനാധിപത്യവും''

22/06/2018 11:26

ഡുക്യാറ്റിന്‍റെ എട്ടാമധ്യായത്തില്‍ നിന്ന് സഭയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളുമായി ഡുക്യാറ്റ് പഠനപരമ്പര 

 

DOCAT ​LXXI​: “രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ധാര്‍മികത''

14/06/2018 17:31

ഡുക്യാറ്റിന്‍റെ എട്ടാമധ്യായത്തിലെ രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തെയും ധാര്‍മികതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളുമായി  215 മുതല്‍ 218 വരെ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

 

DOCAT ​LXVIII​: “ജനാധിപത്യം''

24/05/2018 12:14

ഡുക്യാറ്റിന്‍റെ എട്ടാമധ്യായത്തില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തെയും ധാര്‍മികതയെയും കുറിച്ചുള്ള സഭാപ്രബോധനം