സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങള്‍

reda:bra - Brasiliano Docat

DOCAT: സഭയുടെ സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അനുരൂപണഗ്രന്ഥം

DOCAT ​LVII​: ''സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനം''

01/03/2018 12:39

സാമ്പത്തികപ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ ധാര്‍മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി ഡുക്യാറ്റ് പഠനപരമ്പര - 57.

 

reda:bra - Brasiliano Docat

DOCAT: സഭയുടെ സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അനുരൂപണഗ്രന്ഥം

DOCAT ​LVI​: ''നീതിപൂര്‍വകമായ വേതനം''

22/02/2018 09:17

''തൊഴിലും ദൈവനിയോഗവും'' എന്ന ആറാമധ്യായത്തിന്‍റെ അവസാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സഭയുടെ സുപ്രധാനരേഖകളില്‍നിന്നുള്ള പ്രസക്തഭാഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണം

 

DOCAT ​LV​: ''തൊഴിലാളിയായ യേശു''

15/02/2018 10:28

''തൊഴിലും ദൈവനിയോഗവും'' എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭാപ്രബോധനഭാഗങ്ങളുമായി ഡുക്യാറ്റിന്‍റെ 55-ാംഭാഗം.

 

reda:bra - Brasiliano Docat

DOCAT: സഭയുടെ സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അനുരൂപണഗ്രന്ഥം

DOCAT ​LIII​: ''നീതിയായ വേതനവും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും''

01/02/2018 10:35

തൊഴില്‍നിയമങ്ങള്‍, തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡുക്യാറ്റ് പഠനപരമ്പരയിലെ 53-ാംഭാഗം

 

reda:bra - Brasiliano Docat

DOCAT: സഭയുടെ സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അനുരൂപണഗ്രന്ഥം

DOCAT LII: ''തൊഴില്‍മേഖലയിലെ സമകാലികപ്രശ്നങ്ങള്‍''

25/01/2018 12:14

തൊഴില്‍മേഖലയിലെ സമകാലീനപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനവുമായി ഡുക്യാറ്റ് പഠനപരമ്പര - 52-ാംഭാഗം