സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാന്ത മാര്‍ത്ത

reda:wtm Messa Santa Marta3 2018-01-09

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, ജനുവരി 9, 2018

''അജപാലകാധികാരം സാന്നിധ്യത്തിന്‍റേത്'': പാപ്പാ

09/01/2018 13:33

ജനുവരി 9-ാം തീയതി, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Santa Marta 19-12-2017 @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ പ്രഭാതദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന പാപ്പാ, 19-12-2017

‘‘നമ്മുടെ ജീവിതം അപരര്‍ക്കു ജീവനേകാന്‍’’: മാര്‍പ്പാപ്പ

19/12/2017 15:36

ഡിസംബര്‍ 19, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചന സന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Santa Marta 18-12-2017 @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 18-12-2017

''വി. യൗസേപ്പ്, ദൈവത്തിന്‍റെ പിതൃഛായ പതിഞ്ഞവന്‍‍'': പാപ്പാ

19/12/2017 10:21

ഡിസംബര്‍ 18-ന്, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം.

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 11-12-2017

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ പ്രഭാതബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 11-12-2017

''കര്‍ത്താവിനാല്‍ സമാശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാകുക'': പാപ്പാ

11/12/2017 17:22

ഡിസംബര്‍ 11-ാംതീയതി തിങ്കളാഴ്ചയില്‍ സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയിലെ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണവേളയില്‍ നല്‍കിയ സന്ദേശം 

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 24-11-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണവേളയില്‍ 24-11-2017

‘‘നമ്മുടെ ഹൃദയം ആത്മാവിന്‍റെ ആലയം’’: ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

25/11/2017 10:39

നവംബര്‍ 24-ാം തീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 21-11-2017

പാപ്പാ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 21-11-2017.

''വ്യത്യസ്തകളെ അംഗീകരിക്കാത്ത മനോഭാവം പീഡനഹേതു'': പാപ്പാ

22/11/2017 08:30

നവംബര്‍ 21-ാംതീയതി, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 17-11-2017

മാര്‍പ്പാപ്പ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 17-11-2017

‘‘നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആവശ്യം’’. മാര്‍പ്പാപ്പ

17/11/2017 16:19

നവംബര്‍ 17-ാം തീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാത ബലിമധ്യേനല്‍കിയ വചനസന്ദേശം