സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാന്ത മാര്‍ത്ത

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 24-11-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണവേളയില്‍ 24-11-2017

‘‘നമ്മുടെ ഹൃദയം ആത്മാവിന്‍റെ ആലയം’’: ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

25/11/2017 10:39

നവംബര്‍ 24-ാം തീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 21-11-2017

പാപ്പാ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 21-11-2017.

''വ്യത്യസ്തകളെ അംഗീകരിക്കാത്ത മനോഭാവം പീഡനഹേതു'': പാപ്പാ

22/11/2017 08:30

നവംബര്‍ 21-ാംതീയതി, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 17-11-2017

മാര്‍പ്പാപ്പ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 17-11-2017

‘‘നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആവശ്യം’’. മാര്‍പ്പാപ്പ

17/11/2017 16:19

നവംബര്‍ 17-ാം തീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാത ബലിമധ്യേനല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 10-11-2017

സാന്താ മാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 10-11-2017

''നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ സാമര്‍ഥ്യമാണാവശ്യം'': ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

11/11/2017 09:23

2017 നവംബര്‍ 10, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലി മധ്യേ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ സന്ദേശം 

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 07-11-2017

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, 2017 നവംബര്‍ 7-ാംതീയതിയില്‍ സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ

‘‘സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അനുഭവത്തിലായിരിക്കുക’’: പാപ്പാ

07/11/2017 15:22

2017 നവംബര്‍ ഏഴാം തീയതി, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാത ബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 31-10-2017

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ പാപ്പാ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 31-10-2017

''പ്രത്യാശയാണ് ഏറ്റവും വിനയമാര്‍ന്ന പുണ്യം'': പാപ്പാ

31/10/2017 16:36

ഒക്ടോബര്‍ 31-ാംതീയതി, ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

S.S. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 30-10-2017

30-10-2017, തിങ്കളാഴ്ച, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍, ദിവ്യബലിമധ്യേ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ

''നല്ല ഇടയര്‍ ദൈവജനത്തിനു നല്‍കപ്പെടുന്ന ഒരു കൃപ'': പാപ്പാ

30/10/2017 11:50

ഒക്ടോബര്‍ 30-ാംതീയതി, തിങ്കളാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ മാര്‍പ്പാപ്പ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം