സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

സാന്ത മാര്‍ത്ത

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 29-05-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില‍ര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 29 മെയ് 2018

“വിശുദ്ധിയുടെ വഴിയേ മുന്നേറുക”: പാപ്പായുടെ വചനസന്ദേശം

29/05/2018 11:49

2018, മെയ് 29-ാംതീയതി,  ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച ദിവ്യബലിമധ്യേ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 25-05-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 25 മെയ് 2018.

"വിവാഹ കൂദാശയുടെ ദൈവികച്ഛായ": പാപ്പായുടെ വചനസന്ദേശം

25/05/2018 17:12

മെയ് 25-ാംതീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ വസതിയിലെ കപ്പേളയില്‍ പ്രഭാത ബലിമധ്യേ നല്‍കിയ സന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 18-05-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, സാന്താമാര്‍ത്ത കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിമധ്യേ, വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്നു

"എല്ലാവരെക്കാളുമധികം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക": മാര്‍പ്പാപ്പാ

18/05/2018 14:57

2018 മെയ് 18-ാംതീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം. 

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 15-05-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു, 15 മെയ് 2018

“അരൂപിയെ അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപ പ്രധാനം”: മാര്‍പാപ്പാ

15/05/2018 15:09

2018 മെയ് 15-ാംതീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 08-05-2018

മാര്‍പ്പാപ്പാ, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പിക്കുന്നു, 8 മെയ് 2018

"പ്രലോഭനത്തെ വിജയിക്കാന്‍ അമ്മയെ ആശ്രയിക്കുക": മാര്‍പ്പാപ്പ

08/05/2018 17:17

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ മെയ് എട്ടാംതീയതി അര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 04-05-2018

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണമധ്യേ വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ, 4 മെയ് 2018.

“ജാഗ്രതയുള്ള അജപാലകരെ ലഭിക്കാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുക”: പാപ്പാ

04/05/2018 12:23

2018മെയ് നാലാംതീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയില്‍, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ പ്രഭാതബലിമധ്യേ പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം.

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 30-04-2018

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിയര്‍പ്പണമധ്യേ, വചനസന്ദേശം നല്‍കുന്ന പാപ്പാ, 30 ഏപ്രില്‍ 2018

“നന്മതിന്മകളുടെ വിവേചനം, പരിശുദ്ധാത്മസഹായത്തോടെ”: പാപ്പാ

30/04/2018 13:25

ഏപ്രില്‍ 30-ാംതീയതി, സാന്താമാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ദിവ്യബലിമേധ്യ മാര്‍പ്പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം

 

SS. Francesco - Messa Domus Sanctae Marthae 17-04-2018

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ, സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയിലെ പ്രഭാതബലിയര്‍പ്പണവേളയില്‍, 17-04-2018

“നാമെല്ലാവരും പ്രവാചകരായിരിക്കണം”: മാര്‍പ്പാപ്പാ

17/04/2018 14:33

സാന്താ മാര്‍ത്താ കപ്പേളയില്‍ ഏപ്രില്‍ 17-ാംതീയതി അര്‍പ്പിച്ച പ്രഭാതബലിമധ്യേ ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ നല്‍കിയ വചനസന്ദേശം