സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ഭാരതം

reda:ind - Indiano Msgr. Giampietro Dal Toso

മോണ്‍. ജാംപിയെത്രോ ദല്‍ തോസോ

"ഇന്ത്യ സഭയ്ക്കു ഭാവിവാഗ്ദാനങ്ങളേകുന്ന രാജ്യം": ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് തോസോ

10/03/2018 08:38

ബാംഗ്ലൂരില്‍, നവസുവിശേഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ സിംപോസിയത്തില്‍,  ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് തോസോ നല്‍കിയ പ്രഭാഷണം