സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ബൈബിള്‍

Oud or Lute an instrument going back to times of Psalms

ഊദ് അല്ലെങ്കില്‍ ല്യൂട്... സങ്കീര്‍ത്തനകാലത്തോളം പഴക്കുമുള്ള തന്ത്രീവാദ്യം.

‘കുരികില്‍പ്പക്ഷിക്ക് സങ്കേതമേകുന്നവന്‍' സങ്കീര്‍ത്തനത്തിലെ ദൈവാവിഷ്ക്കാരം

06/06/2017 16:14

സങ്കീര്‍ത്തനം 84-ന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗം. സങ്കീര്‍ത്തനപഠനം 32-Ɔ൦ പരമ്പര.

Pope Francis lighting the lamp before the chanting of Psalms in Cairo Patriarchal Church

കെയിറോ പാത്രിയാര്‍ക്കല്‍ ദേവാലയത്തിന്‍റെ സായാഹ്നപ്രാര്‍ത്ഥന - 28 ഏപ്രില്‍ 2017.

ശരണഗീതത്തിന്‍റെ തുടര്‍പഠനം സങ്കീര്‍ത്തനത്തിലെ ദൈവാവിഷ്ക്കാരം

02/05/2017 11:56

സങ്കീര്‍ത്തനം 27- വ്യക്തിയുടെ ശരണഗീതത്തിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനപഠനം 6-Ɔ൦ ഭാഗം :