സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പ്രാര്‍ഥനാനിയോഗം

reda:en1 - Inglese Pope Francis August 2017 prayer intention photo from video Devin Watkins

പ്രാര്‍ഥനാ നിയോഗം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പാ വീഡിയോ സന്ദേശം നല്‍കുന്നു

അഴിമതിയില്ലാത്ത അധികാരത്തിനായി - ഫെബ്രുവരിയിലെ പ്രാര്‍ഥനാനിയോഗം

03/02/2018 08:11

ഫെബ്രുവരിമാസത്തിലെ അപ്പസ്തോലികപ്രാര്‍ഥനയുടെ പൊതു നിയോഗവും അതിന്‍റെ വിശദീകരണവും