സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ധ്യാനപ്രഭാഷണം

Padre Raniero Cantalamessa - reda:it1

ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ

"വിനയമെന്ന ക്രിസ്തീയമൂല്യം": ഫാ. കാന്തെലമേസ്സയുടെ ധ്യാനപ്രഭാഷണം

10/03/2018 09:16

ക്രിസ്തീയവിനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായി, ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സയുടെ നോമ്പുകാലത്തിലെ മൂന്നാംപ്രഭാഷണം.

 

''ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതിരിക്കുക'': ഫാ റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ

26/02/2018 09:00

2018 ഫെബ്രുവരി 23-ാംതീയതി, വത്തിക്കാന്‍ കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കായി  ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ നല്‍കിയ വലിയനോമ്പു കാലത്തിലെ ആദ്യ ധ്യാനപ്രഭാഷണം