സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

തപസ്സുുകാലം

Pope Francis (C) and the Roman Curia as they listen to the Lenten Sermon delivered by the Preacher to the Pontifical Household Fr Raniero Cantalamessa

പാപ്പായ്ക്കും കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി ഫാ. കാന്തലമേസ്സ നോമ്പുകാല പ്രഭാഷണം നല്‍കുന്നു

“നിന്‍റെ ഹിതം നിറവേറ്റുവാന്‍...”: നോമ്പുകാലപ്രഭാഷണം -IV

16/03/2018 13:23

വത്തിക്കാനില്‍, പാപ്പായ്ക്കും കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി 2018-ലെ മാര്‍ച്ച് 16-നു ഫാ. കാന്തെലമേസ്സ നല്‍കിയ നോമ്പുകാലപ്രഭാഷണം.

 

Pope Francis, center, listens to the Vatican's Lenten preacher Raniero Cantalamessa, left, at the Redemptoris Mater chapel, at the Vatican, Friday, Ma

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായ്ക്കും കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ നോമ്പുകാലസന്ദേശം നല്‍കുന്നു, 2-03-2018

''വിശുദ്ധി, ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം'': ഫാ. കാന്തലമേസ്സ

03/03/2018 09:40

വത്തിക്കാനില്‍, പാപ്പായ്ക്കും കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായി 2018-ലെ വലിയനോമ്പുകാലത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ധ്യാനപ്രഭാഷണം

 

''ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതിരിക്കുക'': ഫാ റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ

26/02/2018 09:00

2018 ഫെബ്രുവരി 23-ാംതീയതി, വത്തിക്കാന്‍ കൂരിയ അംഗങ്ങള്‍ക്കായി  ഫാ. റനിയേരോ കാന്തലമേസ്സ നല്‍കിയ വലിയനോമ്പു കാലത്തിലെ ആദ്യ ധ്യാനപ്രഭാഷണം

 

reda:ucr - Ucraino Sua Beatitudine Louis Raphaël I Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei

കല്‍ദായ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ലൂയിസ് റഫായേല്‍ സാകോ

''ലൗകികനേട്ടം പ്രലോഭനമാകാതിരിക്കട്ടെ'': പാത്രിയര്‍ക്കീസ് സാകോ

20/02/2018 08:04

 കല്‍ദായ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ലൂയിസ് റഫായേല്‍ സാകോ വിശ്വാസികള്‍ക്കായി നല്‍കിയ നോമ്പുകാലസന്ദേശം