സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍

reda:bra - Brasiliano Docat

DOCAT: സഭയുടെ സാമൂഹികപ്രബോധനങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അനുരൂപണഗ്രന്ഥം

DOCAT ​XXXII: ''ഒരു വ്യക്തിയെയും നശിപ്പിക്കാന്‍ അവകാശമില്ല''

17/08/2017 12:11

എവാഞ്ചേലിയും വീത്തേ (‘ജീവന്‍റെ സുവിശേഷം’) എന്ന ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ പാപ്പായുടെ 1995-ലെ ചാക്രികലേഖനത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രബോധനങ്ങളുമായി, ഡുക്യാറ്റ് പഠനപരമ്പര - ​XXXII.