സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

കൃഷി

Panoramic view of the Plenary Hall during the 40th Session of the FAO Conference in Rome, Italy, 03 July 2017. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

FAO-യുടെ നാല്പതാം സമ്മേളനം - 2017 ജൂലൈ 3.

‘ഭക്ഷണദൗര്‍ലഭ്യം; പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും പ്രവര്‍ത്തനവും’. ഭക്ഷ്യകാര്‍ഷികസംഘടന

04/07/2017 17:10

‘വിശപ്പിന്‍റെ വിളി; ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത അനിവാര്യ'മെന്ന് ഭക്ഷ്യ കാര്‍ഷികസംഘടനയുടെ നാല്പതാം പൊതുസമ്മേളനം.

 

തളരുന്ന കാര്‍ഷിക മേഖല

Disaster risk reduction and yet finally that affects the agricultural realm.

വിനാശങ്ങള്‍ വീഴ്ത്തുന്ന കാര്‍ഷിക മേഖല

18/03/2015 17:34

വിനാശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ അനുഭവിക്കുന്നത് കാര്‍ഷിക മേഖലയാണെന്ന്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഭക്ഷൃ-കാര്‍ഷിക സംഘടനയുടെ ഡിയറക്ടര്‍ ജനറല്‍, ഗ്രാസിയാനോ ഡിസില്‍വ പ്രസ്താവിച്ചു.