സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

കുട്ടികള്‍

SS. Francesco - Pontificia Commissione Tutela Minori @Vatican Media

PCPM അംഗങ്ങള്‍ പാപ്പായോടൊത്ത്, 21 ഏപ്രില്‍ 2018.

ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തനം വിപുലമാക്കും. പൊന്തി. കമ്മീഷന്‍

24/04/2018 09:43

ബാലചൂഷണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്താത്തവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പൊന്തിഫിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണസമ്മേളനം

 

''പ്രിയ പാപ്പാ, അങ്ങേയ്ക്കായി ഒരു ചിത്രം'': ചിത്രകലാപ്രദര്‍ശനം

20/12/2017 11:17

പാപ്പായ്ക്കുവേണ്ടി കുട്ടികള്‍ നല്‍കിയ,  അവരുടെ രചനകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുനൂറു ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം ഡിസംബര്‍ 19-ാംതീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

 

S.S. Francesco : Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori 21-09-2017

കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പൊന്തിഫിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍റെ സമ്മേളനം, 21-09-2017

കുട്ടികളെ ചൂഷണംചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നിലപാട് ശക്തം: വത്തിക്കാന്‍

27/09/2017 11:09

കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പൊന്തിഫിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍റെ ചതുര്‍ദിന  സമ്പൂര്‍ണസമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച സമാപിച്ചു.