സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"ദിവ്യകാരുണ്യം, നന്മചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തി": മാര്‍പ്പാപ്പാ

2018 മെയ് 29-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

ദിവ്യകാരുണ്യം നന്മപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനും, സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാനും ഉള്ള ശക്തി നല്‍കുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: L’Eucaristia ci rende forti per portare frutti di buone opere e vivere come veri cristiani.
EN: The Eucharist gives us the strength to produce the fruits of good works, and to live true Christian lives.
PT: A Eucaristia nos fortalece para darmos frutos de boas obras e vivermos como verdadeiros cristãos.
FR: L'Eucharistie nous rend forts pour porter des fruits de bonnes actions et vivre comme de vrais chrétiens.
ES: La Eucaristía nos fortalece para que demos frutos de obras buenas y vivamos como verdaderos cristianos.
PL : Eucharystia czyni nas silnymi, aby nieść owoce dobrych uczynków i żyć jak prawdziwi chrześcijanie.
LN: Eucharistia nos roborat ut fructus afferamus bonorum operum et sicut veri christiani vivamus.
DE: Die Eucharistie macht uns stark, sie hilft uns, Früchte guter Werke zu tragen und als wahre Christen zu leben.

 


(Sr. Theresa Sebastian)

29/05/2018 14:03