സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"ജീവിതസൗധത്തിന്‍റെ മൂലക്കല്ലുകള്‍ സ്നേഹമാണ്": പാപ്പാ

2018 മെയ് 25-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ രണ്ടു മൂലക്കല്ലുകളായിരിക്കണം.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: L’amore di Dio e l’amore del prossimo siano le due pietre miliari della nostra vita.
EN: Love of God and love of neighbour should be the two cornerstones of our lives.
PT: Que o amor de Deus e o amor ao próximo sejam os dois pilares da nossa vida.
FR: L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux pierres angulaires de notre vie.
ES: Que el amor a Dios y el amor al prójimo sean las dos piedras angulares de nuestra vida.
PL : Oby miłość Boga i bliźniego były dwoma kamieniami milowymi naszego życia.
LN: Dei amor proximique amor in nostra vita duo sint lapides miliarii.
DE: Mögen die Liebe zu Gott und zum Nächsten zwei Meilensteine eures Lebens sein!


(Sr. Theresa Sebastian)

25/05/2018 17:07