സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതം": പാപ്പാ

2018 മെയ് 22-ാം തീയതി, പാപ്പാ നല്‍കിയ  ട്വീറ്റ്

ക്രിസ്തീയജീവിതം ക്രിസ്തുവില്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതും, അപരര്‍ക്കായി ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

ട്വീറ്റ് വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: La vita cristiana va investita per Gesù e spesa per gli altri.
EN: A Christian’s life should be invested in Jesus, and spent for others.
PT: A vida cristã deve ser investida por Jesus e gasta em prol dos outros.
FR: La vie chrétienne doit être investie par Jésus et dépensée pour les autres.
ES: La vida cristiana se debe invertir en Jesús y gastar en los demás.
PL : Życie chrześcijanina jest ulokowane w Jezusie i w wyniszczaniu się dla drugiego.
LN: Christiana vita Iesu est permittenda et pro aliis tradenda.
DE: Christliches Leben bedeutet, dass man in Gott investiert und sich für die anderen verausgabt.


(Sr. Theresa Sebastian)

22/05/2018 14:57