സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"പരി. മറിയം വിശുദ്ധരിലെ വിശുദ്ധ": പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2018 മെയ് 18-ാതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

യേശുവിന്‍റെ സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങള്‍ മറ്റാര്‍ക്കുമാവാത്തതുപോലെ ജീവിച്ചത് മറിയമാണ്. പരിശുദ്ധിയിലേയ്ക്കുള്ള മാര്‍ഗം കാണിച്ചുതരുന്നവളും നമ്മെ സഹഗമിക്കുന്നവളുമായ അവള്‍ വിശു ദ്ധരിലെ വിശുദ്ധയാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Maria ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù: è la santa tra i santi, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna.
EN: Mary lived Jesus’ Beatitudes like no other: she is saintly among the saints, she shows us the way to holiness and accompanies us.
PT: Como nenhuma outra, Maria viveu as Bem-aventuranças de Jesus: ela é a santa entre os santos, ela nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha.
FR: Marie a vécu comme aucune autre les Béatitudes de Jésus: elle est la Sainte parmi les Saints, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et nous accompagne.
ES: María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús: es la santa entre los santos, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña.
PL : Maryja, jak nikt inny żyła błogosławieństwami Jezusa: jest świętą między świętymi, tą, która wskazuje nam drogę świętości i nam towarzyszy.
DE: Niemand hat die Seligpreisungen so gelebt wie Maria: sie ist die Heilige unter den Heiligen; jene, die uns den Weg der Heiligkeit aufzeigt und uns begleitet.
LN: Maria plus quam alii Iesu beatitudines est complexa: est sancta inter sanctos, quae sanctitatis viam nobis demonstrat nosque comitatur.
AR :  لقد عاشت مريم تطويبات يسوع أكثر من أي شخص آخر: هي القديسة بين القديسين، تلك التي تظهر لنا درب القداسة وترافقنا.


(Sr. Theresa Sebastian)

18/05/2018 14:28