സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷ കുടുംബമാണ്": പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

2018 മെയ് 15-ാംതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍

ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷ കുടുംബമാണ്.  ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നമുക്കു പ്രത്യേകമായി പ്രാര്‍ഥിക്കാം.  ദൈവം അവരെ സഹായിക്കട്ടെ.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: La famiglia è la speranza del futuro. Preghiamo in particolare per le famiglie che attraversano grandi difficoltà, perché il Signore le sostenga.

EN: The Family is the hope of the future. Let us pray especially for families facing serious difficulties: may Our Lord assist them.

PT: A família é a esperança do futuro. Rezemos especialmente pelas famílias que estão passando por grandes dificuldades, para que o Senhor as apoie.

FR: La famille est l'espérance de l'avenir. Prions en particulier pour les familles qui traversent de grandes difficultés, afin que le Seigneur les soutienne.

ES: La familia es la esperanza del futuro. Oremos especialmente por las familias que atraviesan grandes dificultades, para que el Señor las sostega.

PL: Rodzina jest nadzieją przyszłości. Módlmy się szczególnie za rodziny, które przeżywają poważne trudności, aby Pan je wspierał.

DE: Die Familie ist die Hoffnung der Zukunft. Beten wir besonders für die Familien, die sich in einer schwierigen Lage befinden, damit sie der Herr unterstützen möge.

AR: العائلة هي رجاء المستقبل. لنصلِّ بشكل خاص من أجل العائلات التي تمرُّ بصعوبات كثيرة لكي يعضدها الرب.

LN: Futuri est spes familia. Oremus peculiarem in modum pro familiis quae in magnis difficultatibus versantur, ut eas sustineat Dominus.


(Sr. Theresa Sebastian)

15/05/2018 15:03