സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

“ശിശുസംരക്ഷകര്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ പക്ഷത്ത്”: പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2018 ഏപ്രില്‍ 16-ന് പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിന്‍റെ പക്ഷത്താണ്, അയാള്‍ വലിച്ചെറിയല്‍ സംസ്ക്കാരത്തെ വിജയിക്കുന്നു.  എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ചൂഷണത്തില്‍ നിന്നും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്കു സ്വതന്ത്രരാക്കാം.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello scarto. Liberiamo i bambini da ogni forma di sfruttamento.
ES: Quien cuida a los niños está del lado de Dios y vence la cultura del descarte. ¡Liberemos a los niños de todas las formas de explotación!
DE: Wer sich der Kleinen annimmt, ist auf der Seite Gottes und besiegt die Wegwerfkultur. Befreien wir die Kinder von jeder Form von Ausbeutung!
PT: Quem cuida dos pequenos está do lado de Deus e vence a cultura do descarte. Libertemos as crianças de todas as formas de exploração.
FR: Qui prend soin des petits est du côté de Dieu et l’emporte sur la culture du déchet. Libérons les enfants de toute forme d'exploitation.
EN: Those who protect children are on God’s side and triumph over those who oppress them. Let us free every child from every form of exploitation.
LN: Qui parvulos curat ex parte Dei adstat et detractionis cultum vincit. Liberemus parvulos ab omni genere lucri abusivi.

 


(Sr. Theresa Sebastian)

16/04/2018 17:55