സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

"മറിയത്തിന്‍റേതുപോലുള്ള ഹൃദയം ഇന്നും ദൈവം തേടുന്നു": പാപ്പാ

മംഗളവാര്‍ത്ത ശ്രവിക്കുന്ന മറിയം - RV

09/04/2018 17:43

2018 ഏപ്രില്‍ 9-ാംതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

ഇന്നും ദൈവം അവിടുന്നില്‍ പൂര്‍ണമായി ശരണപ്പെടുന്നതിനു സന്നദ്ധമായ ഹൃദയങ്ങള്‍, മറിയത്തിന്‍റേതിനു സദൃശമായ ഹൃദയങ്ങള്‍ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Dio continua oggi a cercare cuori come quello di Maria, disposti a fidarsi completamente di Lui.

EN: Today God is still searching for hearts like Mary's, hearts that are ready to trust in Him completely.

FR: Dieu continue aujourd'hui à chercher des cœurs comme celui de Marie, disposés à lui faire entièrement confiance.

ES : Dios sigue buscando hoy corazones como el de María, dispuestos a fiarse completamente de Él.

PT: Deus continua hoje a procurar corações como o de Maria, dispostos a confiar completamente n’Ele.

DE: Gott sucht auch weiter nach Herzen wie dem Mariens: Herzen, die bereit sind, ihr ganzes Vertrauen in den Herrn zu setzen! 

LN : Sicut cor Mariae perquirere hodie pergit Deus corda, quae penitus Eo confidunt.

PL : Bóg także dziś poszukuje serc takich jak Maryi, gotowych do całkowitego zawierzenia się Jemu.

AR : إنَّ الله لا زال اليوم أيضًا يبحث عن قلوب كقلب مريم، مُستعدّة لأن تثق به بالكامل.


(Sr. Theresa Sebastian)

09/04/2018 17:43