സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ഉപവാസം ദൈവികകാര്യങ്ങളില്‍ ജാഗ്രതയുണര്‍ത്തുന്നു'': പാപ്പാ

2018 മാര്‍ച്ച് 2-ാംതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ്

ഉപവാസം, നമ്മെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ അയല്‍ക്കാരെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും ഉള്ളവരാക്കുകയും, നമ്മുടെ വിശപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ  എന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ci ricorda che solo Dio sazia la nostra fame.

PT: O jejum nos desperta, nos torna mais atentos a Deus e ao nosso próximo, recorda-nos que só Deus satisfaz a nossa fome.

EN: Fasting makes us more alert and attentive to God and our neighbour, and reminds us that He alone can satisfy our hunger.

FR: Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, nous rappelle que seul Dieu assouvit notre faim.

LN: Ieiunium vigiles nos reddit, magis intentos in Deum et proximum, nos monet Deum unum nostram famem satiare.

PL: Post nas budzi, czyni bardziej uważnymi na Boga i bliźniego, przypomina, że tylko Bóg może zaspokoić nasz głód.

ES: El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, nos recuerda que solo Dios sacia nuestra hambre.

DE: Die Fastenzeit rüttelt uns auf, macht uns aufmerksamer Gott und dem Nächsten gegenüber; sie erinnert uns daran, dass nur Gott allein unseren Hunger stillen kann.


(Sr. Theresa Sebastian)

02/03/2018 11:38