സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''യഥാര്‍ഥമൂല്യങ്ങളുടെ ദിശയിലേക്കു നാം തിരിയണം'': പാപ്പാ

2018 ഫെബ്രുവരി 26-ാംതീയതി പാപ്പാ നല്കിയ ട്വീറ്റ് 

എല്ലാവര്‍ക്കും ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാവി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, നമ്മുടെ ദിശാനോക്കിയന്ത്രം കൃത്യമായി വടക്കുദിശയിലേക്ക്, അതായത്, യഥാര്‍ഥമൂല്യങ്ങളുടെ ദിശയിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാകണം.

ട്വീറ്റ് വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Se vogliamo un futuro di prosperità di tutti, manteniamo la bussola puntata verso il “vero Nord”, cioè i valori autentici.

EN: If we want a future of prosperity for all, we need to keep our compass pointing toward “true North”, in the direction of authentic values.

PT: Se quisermos um futuro de prosperidade para todos, mantenhamos a bússola apontada em direção do “Norte verdadeiro”, isto é, dos valores autênticos.

FR: Si nous voulons un avenir de prospérité pour tous, maintenons le cap vers le « vrai Nord », c’est-à-dire les valeurs authentiques.

ES: Si queremos un futuro de prosperidad para todos, mantengamos la brújula orientada hacia el «verdadero Norte»: los valores auténticos.

DE: Wenn wir eine Zukunft wollen, in der das Wohlergehen aller Menschen gesichert ist, muss unser Kompass in Richtung “wahrer Norden” zeigen: auf die wahren Werte.
 


(Sr. Theresa Sebastian)

26/02/2018 13:59