സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ സുരക്ഷിതരാകണം'': പാപ്പാ

2018 ഫെബ്രുവരി 6-ാംതീയതിയിലെ ട്വിറ്റര്‍

ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തില്‍ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പ്രതിബദ്ധരായിരിക്കുന്നതിനു വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാമെല്ലാവരും.  

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധഭാഷകളില്‍

IT: Siamo tutti chiamati a impegnarci per proteggere i minori nel mondo digitale.

PT: Todos somos chamados a nos comprometermos a proteger os menores no mundo digital.

FR: Nous sommes tous appelés à nous engager pour protéger les enfants dans le monde numérique.

DE: Wir alle sind gerufen, uns für den Schutz Minderjähriger in der digitalen Welt einzusetzen!

ES: Todos estamos llamados a esforzarnos para proteger a los menores en el mundo digital.

LN: Omnes tenemur ne adulescentes rerum digitalium laqueis devinciantur.

EN: All of us are called to commit ourselves to protecting minors in the digital world.

07/02/2018 09:48