സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ക്രിസ്തീയാനന്ദം വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നുദ്ഭൂതം'': പാപ്പാ

ജനുവരി 26-ാതീയതി, വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ട്വിറ്റര്‍

വിശ്വാസത്തില്‍നിന്നും നമ്മുടെ ആനന്ദഹേതുവായ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ നിന്നും ഉദ്ഭൂതമാകുന്ന ക്രിസ്തീയസന്തോഷം വാങ്ങുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. 

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: La gioia del cristiano non si può comprare, viene dalla fede e dall’incontro con Gesù Cristo, ragione della nostra felicità.

PT: A alegria do cristão não se pode comparar, vem da fé e do encontro com Jesus Cristo, razão da nossa felicidade.

FR: La joie du chrétien ne peut pas s’acheter, elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus-Christ, raison de notre bonheur.

DE: Die Freude des Christen ist mit nichts vergleichbar: sie kommt aus dem Glauben, aus der Begegnung mit Jesus, Grund unserer Glückseligkeit.

EN: Christian joy cannot be bought. It comes from faith and from meeting Jesus Christ, who is the reason for our happiness.

PL: Radości chrześcijanina nie można kupić, pochodzi z wiary i ze spotkania z Jezusem Chrystusem, źródłem naszego szczęścia.

LN: Christiani laetitia emi non potest, ex fide utique et Iesu Christi occursu oritur, qui causa est nostri gaudii.

ES: La alegría del cristiano no se puede comprar; viene de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra felicidad.

AR:  إنَّ فرح المسيحي لا يمكن شراؤه بل هو يأتي من الإيمان واللقاء بيسوع المسيح، سبب سعادتنا.

26/01/2018 17:06