സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''സഭൈക്യവഴിയിലെ നമ്മുടെ ഇന്ധനം പ്രാര്‍ഥനയാണ്'': പാപ്പാ

ജനുവരി 23-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

സമ്പൂര്‍ണമായ സഭൈക്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയില്‍ ഇന്ധനമെന്നപോലെ, പ്രാര്‍ഥന നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ വഴികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: La preghiera che purifica, fortifica e illumina il cammino è come il carburante del nostro viaggio verso la piena unità dei cristiani.

PT: A oração que purifica, fortalece e ilumina o caminho é como o combustível de nossa viagem rumo à plena unidade dos cristãos.

FR: La prière qui purifie, fortifie et illumine le chemin est comme le carburant de notre voyage vers la pleine unité des chrétiens.

DE: Das Gebet, das den Weg reinigt, stärkt und erhellt, ist wie der Brennstoff für unsere Reise zur vollen Einheit der Christen.

EN: Prayer that purifies, strengthens and illuminates our path is like fuel for our journey towards full Christian unity.

PL: Modlitwa, która oczyszcza, umacnia i oświeca drogę jest niczym paliwo na naszej drodze ku pełni jedności chrześcijan.

LN: Preces viam purificantes, roborantes illuminantesque veluti viaticum habentur nostri itineris ad plenam christianorum unitatem obtinendam.

ES: La oración que purifica, fortalece e ilumina el camino es como el combustible de nuestro viaje hacia la plena unidad de los cristianos.

23/01/2018 16:02