സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''നമ്മുടെ വഴിയില്‍ നമ്മോടൊത്തുള്ള ദൈവം'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2018 ജനുവരി 5-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

പൂഴിയാലാവൃതമായ നമ്മുടെ ജീവിതവഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട്, സ്നേഹിക്കാനും, സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവം ആനന്ദത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്.

ട്വീറ്റ് വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Dio passa lungo le strade polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia.

PT: Deus passa pelas estradas empoeiradas da nossa vida e, aproveitando da nossa nostalgia de amor e felicidade, nos chama à alegria.

ES: Dios pasa por los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría.

FR: Dieu passe le long des rues poussiéreuses de notre vie, et, accueillant notre nostalgie d’amour et de bonheur, nous appelle à la joie.

DE: Gott wandelt auf den oft staubigen Straßen unseres Lebens und erfüllt unsere Sehnsucht nach Liebe und Glück, indem er uns zur Freude ruft.

EN: God walks along the dusty paths of our lives and responds to our longing for love and happiness by calling us to joy.

PL: Bóg przemierza zakurzone drogi naszego życia i odpowiadając na naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości.

LN: Nostra pulverulenta via iter facit Deus, qui, nostrum amoris felicitatisque desiderium percipiens, ad laetitiam nos vocat.

AR: إن الله يسير على الدروب المغبَّرة لحياتنا ويدعونا إلى الفرح، مستدركاً حنينا إلى المحبة والسعادة


(Sr. Theresa Sebastian)

05/01/2018 14:19