സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''നാം ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍റെ ഭിക്ഷുക്കള്‍'': മാര്‍പ്പാപ്പാ

2017 ഡിസംബര്‍ അഞ്ചാം തീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍ 

ദൈവസ്നേഹത്തിനുമുമ്പില്‍ നാമെല്ലാവരും ഭിക്ഷാടകരാണ്, നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന് അര്‍ഥവും, നിത്യജീവിതം നമുക്കു നല്‍കുന്നതുമായ ദൈവസ്നേഹമാണത്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Tutti siamo mendicanti dell’amore di Dio, che dà senso alla nostra esistenza e ci offre una vita senza fine.

FR : Nous sommes tous des mendiants de l'amour de Dieu, ce qui donne un sens à notre existence et nous offre une vie sans fin.

DE : Wir alle sind Bettler der Liebe Gottes, der uns den Sinn des Lebens und ein Leben ohne Ende schenkt.

ES: Todos somos mendigos del amor de Dios, que da sentido a nuestra existencia y nos ofrece una vida sin fin.

LN: Omnes Dei amorem emendicamus, qui sensum praebet existentiae nostrae et vitam nobis sine fine affert.

EN: We are all beggars before the love of God, a love that gives meaning to our existence and that offers us eternal life.

 


(Sebastian Thresiamma)

05/12/2017 13:55