സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

‘‘സ്നേഹശുശ്രൂഷയിലാണ് വിശ്വാസം സുവ്യക്തമാകുക’’: പാപ്പാ

2017 ഡിസംബര്‍ 4-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

‘‘സ്നേഹത്തിലൂടെയും, വിഷമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും സമൂര്‍ത്തമാക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ വിശ്വാസം സുവ്യക്തമാണ്’’.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: La fede diventa tangibile quando si concretizza nell’amore, in particolare nel servizio ai fratelli e alle sorelle in difficoltà.

FR : La foi devient tangible quand elle se concrétise dans l'amour, en particulier au service des frères et sœurs en difficulté.

DE : Der Glaube wird greifbar, wenn er sich in konkreter Liebe zeigt, besonders im Dienst an den Armen und Ausgegrenzten.

ES: La fe se hace tangible cuando se concreta en el amor, especialmente en el servicio a los hermanos y hermanas necesitados.

LN: Fides tangibilis fit cum in amore re efficitur, potissimum in servitio erga fratres sororesque in difficultatibus versantes.

EN: Faith becomes tangible when it finds its expression in love and, especially, in the service of our brothers and sisters in difficulty.

04/12/2017 16:45