സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

‘‘പാപികള്‍ക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്’’: മാര്‍പ്പാപ്പാ

2017 നവംബര്‍ 24-ാംതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍ 

തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിതരാകാനും ഒരു നവ ജീവിതം തുടങ്ങാനും കഴിയും, ഇതിനായിട്ടാണ് യേശു വന്നത്.  

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: C’è speranza anche per chi ha fatto il male. Gesù è venuto per questo: è possibile riconciliarsi con Dio e iniziare una nuova vita.

ES: También hay esperanza para quien hizo el mal. Jesús vino para eso: es posible reconciliarse con Dios e iniciar una nueva vida.

PT: Há esperança inclusive para quem fez o mal. Jesus veio por isto: é possível reconciliar-se com Deus e iniciar uma vida nova.

EN: There is also hope for those who have done wrong. Jesus came for this: it is possible to be reconciled with God and begin a new life.

FR: Il y a de l'espérance même pour qui a fait le mal. Jésus est venu pour ça: on peut se réconcilier avec Dieu et commencer une nouvelle vie.

DE: Auch wer Böses getan hat, kann hoffen. Jesus ist gekommen, damit wir uns mit Gott versöhnen, ein neues Leben beginnen können.

LN: Etiam reprobo est spes. Iesus propterea venit, ut Deo nos reconciliaremus et vitam inciperemus novam.

PL: Nadzieja jest również dla tych, którzy zrobili coś złego. Jezus przyszedł właśnie po to: można pojednać się z Bogiem i rozpocząć nowe życie.

AR  هناك رجاء أيضًا لمن قام بأعمال شرّيرة. إن يسوع قد أتى من أجل هذا: من الممكن أن نتصالح مع

24/11/2017 16:48