സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ഹൃദയങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുവെളിച്ചം തടയാനാവാത്തത്'': പാപ്പാ

2017 നവംബര്‍ 14-ാംതീയതിയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍ 

ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സ്നേഹിതരുടെ വദനങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം യാതൊന്നിനോ യാതൊരാള്‍ക്കോ തടയാനാവാത്തതാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT: Niente e nessuno può oscurare la luce che Cristo mette nel cuore e sul volto dei suoi amici.

AR:لا شيء ولا أحد بإمكانه أن يحجب النور الذي يضعه المسيح في قلب وعلى وجه أصدقائه.

PT: Nada e ninguém pode obscurecer a luz que Cristo coloca no coração e no rosto de seus amigos.

EN: Nothing and nobody can block the light that Christ puts in our hearts and on the face of His friends.

FR: Rien ni personne ne peut voiler la lumière que le Christ met dans le cœur et sur le visage de ses amis.

LN: Nihil ac nemo lucem offundere potest quae Christus in cor infundit et amicorum suorum in oculos.

ES: Nada ni nadie puede oscurecer la luz que Cristo pone en el corazón y en el rostro de sus amigos.

PL: Nic i nikt nie może przesłonić światła, jakie Chrystus rozsiewa w sercach i na twarzach swoich przyjaciół.

14/11/2017 16:09