സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''ശാസ്ത്രം സമഗ്രവികസനത്തിന്‍റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2017 നവംബര്‍ 10-ാം തീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍

ശാസ്ത്രം അതിന്‍റെ പൂര്‍ണമഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, വ്യക്തിയുടെയും മാനവകുടുംബ ത്തിന്‍റെയും സമഗ്രവികസനത്തിനു ശുശ്രൂഷയേകുമ്പോഴാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധഭാഷകളില്‍

IT: La scienza esprime la sua piena dignità quando serve allo sviluppo integrale della persona e della famiglia umana.

AR:  يعبّر العلم عن ملء كرامته عندما يخدم التنمية الشاملة للإنسان وللعائلة البشريّة.

PT: A ciência exprime a sua plena dignidade quando serve ao desenvolvimento integral da pessoa e da família humana.

ES: La ciencia alcanza su plena dignidad cuando sirve al desarrollo integral de la persona y de la familia humana.

DE: Die Wissenschaft bringt ihre Würde dann zum Ausdruck, wenn sie der ganzheitlichen Entwicklung der Person und der Menschheitsfamilie dient.

PL: Nauka wyraża swoją pełną godność, kiedy służy integralnemu rozwojowi osoby i rodziny ludzkiej.

EN: Science expresses its full dignity when it serves the integral development of the person and the human family.

FR: La science exprime sa pleine dignité lorsqu'elle sert au développement intégral de la personne et de la famille humaine.

LN: Summam consequitur dignitatem scientia cum personae humanaeque familiae omnibus ex partibus provehendae inservit.

10/11/2017 18:05