സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''നന്മയ്ക്കായി അധ്വാനിക്കുന്നവരിലെ നവലോക വിത്ത്'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2017 ഒക്ടോബര്‍ 8, ഞായറാഴ്ചയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക് കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള്‍, ഇനിയും നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുക.  അവരുടെ എളിമയില്‍ ഒരു നവലോകത്തിന്‍റെ വിത്തു കിടപ്പുണ്ട്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT Se ti prende l’amarezza, credi in tutte le persone che ancora operano per il bene: nella loro umiltà c’è il seme di un mondo nuovo.

ES Si la amargura te asalta, cree en todas las personas que aún trabajan para el bien: en su humildad se esconde la semilla de un mundo nuevo.

PT   Se você estiver amargurado, acredite em todas as pessoas que ainda trabalham para o bem: na sua humildade existe a semente de um mundo novo.

EN  When you experience bitterness, put your faith in all those who still work for good: in their humility lies the seed of a new world.

FR  Si la déception te saisit, croie à ceux qui travaillent encore pour le bien: leur humilité est la semence d'un nouveau monde.

DE  Wenn dich Bitterkeit überkommt, dann glaube an alle Menschen, die noch für das Gute wirken: in ihrer Demut keimt der Same einer neuen Welt.

LN  Si maceraris amaritudine, omnibus illis confida, qui adhuc ad bonum enituntur: in quorum humilitate semen mundi novi est.

PL  Jeśli ogarnia cię gorycz, uwierz we wszystkich ludzi, którzy jeszcze czynią dobro; w ich pokorze jest ziarno nowego świata.

AR  إذا أخذتك المرارة، ثِق بالأشخاص الذين لا زالوا يعملون في سبيل الخير: في تواضعهم هناك بذرة عالم جديد.

 

09/10/2017 11:29