സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

''യുദ്ധം എല്ലാ അവകാശങ്ങളുടെയും നിഷേധമാണ്'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

സിറിയയിലെ ആലെപ്പോയില്‍ യുദ്ധാവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ പരതുന്ന ബാലകര്‍, സെപ്തംബര്‍ 12, 2017. - AP

13/09/2017 13:38

2017 സെപ്തംബര്‍ 13-ാംതീയതിയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

യുദ്ധം ഓരോ അവകാശത്തിന്‍റെയും നിഷേധമാണ്.  ജനതകള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി നമുക്കു പ്രാര്‍ഥിക്കാം. 

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

 

IT  La guerra è negazione di ogni diritto. Preghiamo per quelli che hanno la responsabilità di evitare la guerra tra i popoli.

ES  La guerra es la negación de todos los derechos. Oremos por quienes tienen la responsabilidad de evitar la guerra entre los pueblos.

PT  A guerra é negação de todo direito. Rezemos por aqueles que têm a responsabilidade de evitar a guerra entre os povos.

EN  War is the negation of all rights. Let us pray for those who have the responsibility to avoid war between peoples.

FR  La guerre est la négation de tous les droits. Prions pour ceux qui ont la responsabilité d’éviter la guerre entre les peuples.

DE  Der Krieg ist die Negierung aller Rechte. Beten wir für jene, in deren Verantwortung es liegt, Kriege zwischen den Völkern zu vermeiden.

LN  Bellum omnibus iuribus renuit. Oremus pro illis quibus est officium bella inter populos vitandi.

PL  Wojna to zaprzeczenie wszelkiego prawa. Módlmy się za tych, na których spoczywa odpowiedzialność za uniknięcie wojny między narodami.

AR   الحرب هي إنكار لجميع الحقوق. لنصلِّ من أجل من لديهم مسؤوليّة تفادي الحرب بين الشعوب

 

13/09/2017 13:38