സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

സൃഷ്ടിനാഥനെ ധ്യാനിക്കാന്‍ കൃപയാചിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

2017 സെപ്തംബര്‍1-Ɔ൦ തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

നാഥാ, സൃഷ്ടിയിലെ സൗന്ദര്യത്തില്‍ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞതയെയും ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തെയയും വീണ്ടുമുണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT  Signore, insegnaci a contemplarti nella bellezza del creato e risveglia la nostra gratitudine e il nostro senso di responsabilità.

ES  Señor, enséñanos a contemplarte en la belleza de la Creación y despierta nuestra gratitud y nuestro sentido de responsabilidad.

PT  Senhor, ensine-nos a contemplá-lo na beleza da criação e desperte a nossa gratidão e o nosso sentido de responsabilidade.

EN  Lord, teach us to contemplate you in the beauty of creation and reawaken our gratitude and sense of responsibility.

FR  Seigneur, apprends-moi à te contempler dans la beauté de la création et réveille notre gratitude et notre sens de responsabilité.

DE  Herr, lehre uns, Dich in der Schönheit der Schöpfung zu schauen und wecke unsere Dankbarkeit und unser Verantwortungsgefühl.

LN  Domine, doce nos te in pulchritudine creaturarum contemplari et excita nostram gratitudinem nostramque officii conscientiam.

PL  Panie, naucz nas kontemplować Ciebie w pięknie stworzenia oraz obudź w nas wdzięczność i poczucie odpowiedziaPopelności.

AR   يا رب، علّمني أن أتأمل فيك من خلال جمال الطبيعة، وأَيقظ في نفسي مشاعر الامتنان وروح المسؤولية.

.

01/09/2017 16:03