സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാവേളയില്‍ ഒരു പൈതിലിന്‍റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 07/03/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാവേളയില്‍ ഒരു പൈതിലിന്‍റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നു, വത്തിക്കാന്‍ 07/03/18

സ്തോത്രയാഗ പ്രാര്‍ത്ഥന - പാപ്പായുടെ പൊതുദര്‍ശന പരിചിന്തനം

07/03/2018 12:59

സ്തോത്രയാഗ പ്രാര്‍ത്ഥന - പാപ്പായുടെ പൊതുദര്‍ശന പരിചിന്തനം