സമൂഹ്യശൃംഖലകള്‍:

RSS:

വത്തിക്കാന്‍ റേഡിയോ

ലോകവുമായി സംവദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ ശബ്ദം

ഭാഷ:

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് \ പ്രബോധനങ്ങള്‍

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ

പ്രവാചകസാന്നിധ്യം വീണ്ടും കണ്ടെത്തുക-പാപ്പാ പൗരസ്ത്യസഭകളോട്

22/06/2018 13:29

പൗരസ്ത്യസഭകള്‍ പന്തക്കൂസ്താഗ്നിയുടെ സ്ഫുലിംഗങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്താനും വ്യാപിക്കാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു-പാപ്പാ

 

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ പൊതുദര്‍ശനമനുവദിക്കുന്നതിന്  പേപ്പല്‍ വാഹനത്തില്‍ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ ബസിലിക്കയുടെ ചത്വരത്തിലേക്ക്, വത്തിക്കാന്‍ 20/06/18

ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ പൊതുദര്‍ശനമനുവദിക്കുന്നതിന് പേപ്പല്‍ വാഹനത്തില്‍ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ ബസിലിക്കയുടെ ചത്വരത്തിലേക്ക്, വത്തിക്കാന്‍ 20/06/18

പത്തു പ്രമാണങ്ങള്‍- ഉടമ്പടി ജീവിക്കാനുള്ള വചനങ്ങള്‍- പാപ്പാ

20/06/2018 14:38

പത്തു പ്രമാണങ്ങള്‍- ഉടമ്പടി ജീവിക്കാനുള്ള വചനങ്ങള്‍- പാപ്പാ