ഹോം പേജ്.വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ
വത്തിക്കാ൯ റേഡിയോ   
more languages  Programmes to Eastern Europe
Consult the page: General Informations for the frequencies in S.W., M.W. and for the Rome area


Weekdays
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
03.00 02.00 Music Trough the Night
03.50 02.50 Intervallo Musicale
04.10 03.10 Armenian
04.30 03.30 Russian
05.00 04.00 Ukrainian
05.20 04.20 Byelorussian
05.40 04.40 Lithuanian
06.00 05.00 Latvian
06.20 05.20 Romanian
06.40 05.40 Bulgarian
07.00 06.00 Scandinavian
07.20 06.20 Albanian
10.15 09.15 Udienza Generale modulazione (Wednesday)
14.30 13.30 Russian
15.00 14.00 Flash News in Italian (except Saturday)
15.03 14.03 Canale 105 FM
16.05 15.05 Canale 105 FM
16.28 15.28 Concert
17.00 16.00 News in Italian
17.05 16.05 Canale 105 FM
17.50 16.50 Armenian
18.10 17.10 Russian
18.40 17.40 Ukrainian
19.00 18.00 Byelorussian
19.20 18.20 Lithuanian
19.40 18.40 Latvian
20.00 19.00 Romanian
20.20 19.20 Bulgarian
20.40 19.40 Scandinavian
21.00 20.00 Albanian
21.20 20.20 Esperanto (Wednesday and Thursday)
22.00 21.00 Russian
00.00 23.00 Music Trough the Night
Sundays and Holydays (variations)
08.15 07.15 Ukrainian Liturgy
11.50 10.50 Music
12.00 11.00 Angelus with the Pope
12.15 11.15 Music
15.10 14.10 Italian: Effetti Collaterali
15.40 14.40 Italian: A Conti Fatti
16.00 15.00 Music
17.00 16.00 Vespers in Italian

Schedule FM created on 24-10-2014


ഞങ്ങളെപ്പററി. പരിപാടികളുടെ സമയവിവരം. ഞങ്ങള്‍ക്കെഴുതുക. നി൪മ്മാണ വിഭാഗം. കണ്ണികള്‍. മററ് ഭാഷകള്‍. ഹോം പേജ്. വത്തിക്കാ൯. മാ൪പാപ്പാ നയിക്കുന്ന തിരുക്ക൪മ്മങ്ങള്‍.
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും പകര്‍പ്പവകാശ നിയമത്താല്‍ സംരക്ഷിതമാണ് ©. വെബ് മാസ്റ്റര്‍‍ / പരിപാടികളുടെ സമ്പാദകര്‍ / നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ / പരസ്യം